Search form

Roma 6:6

6Na, mahagdam kita nga ya kantang batasan nga maonga inlansang di iton ka kros iba kan Kristo dazaw mawaraan gazed na Diyos ya tanan kaogaringeng tang hena-hena nga maonga dazaw diri di kita pagharian na beet nga maonga nga inkatao ta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index