Search form

Roma 7

1Mga lomon nao dizan kan Kristo, mahagdam kamo nga dini ka kalibotan bisan ono ya balaed nga inhinang na tao ani ya anhari ka tao keteb ka pagkapatay naiza. 2Pamolinged ini mahitenged ka babazi nga minze. Ebes iza ka gahem na bana kay ani ya balaed ka bohi ka ya bana. Kamhan kon mapatay ya bana malibri di ya babazi kaiton nga balaed. Kamhan mahimo di ya pagminze ka lain nga amaama. 3Na, kon nagahela ya babazi dizan ka lain nga amaama ka bohi ka ya bana ya paghenay ani ya inngaran na balaed ka babazi. Hinoa kon mapatay ya bana wara iza maglapas ka balaed kon anminze iza ka lain nga amaama kay nalibri di iza ka balaed.

4Ani ini ya pamolinged mahitenged kanta nga mga lomon kan Kristo. Kay pagkapatay ni Kristo napatay disab kita iba kanangiza. Kamhan nalibri di kita ka mga balaed nga inbilin ni Moysis ka mga karaan nga Yodayo. Kay harian kita hinoa ni Kristo kay inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng dazaw makahimo kita ka pagtoman ka naazakan na Diyos. 5Kay ka wara pen kita magsakop kan Kristo ya batasan nga maonga nga imbaheg na balaed na Diyos ani ya kantang kaogaringeng naazakan. Kamhan ya kamatazen nga waray kinateban ani ya bales kaiton nga batasan. 6Basta kay pagsakop nita kan Kristo nakalibri ya Diyos kanta kaini nga balaed kay kita ya napatay iba kan Kristo pagkapatay naiza. Kamhan wara kita harii na balaed nga nakaoripen kanta. Basta intagan di kita hinoa ka bag-ong kinabohi nga kanang Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

7Sabten mazo ini nga wara hao maglaong nga ya daan balaed ani ya sinogdan ka batasan nga maonga. Kay ya batasan nga maonga minhon-a iton ka pagpasoyat na Diyos kan Moysis ka balaed. Kamhan kon wara magbaheg ya balaed ka batasan nga magaarig, wara hao mahagdam nga maonga ya hena-hena nao nga magaarig ka betang na iba nao. 8Pagpakahagdam nao ka baheg na Diyos nga nagalaong nga azaw kamo pag-arig, ambaza kay nagapahiarig hao ka bisan ono ya betang na iba nao. Agon nakasabot kita nga kon waray balaed ka pagbaheg ka batasan ta wara kita mahagdam kon ono ya batasan nga imbaheg na balaed. 9Kay kon wara pen hao mahagdam ka baheg na Diyos nga nagalaong nga azaw kamo pag-arig singed ka waray sala nao piro pagdateng di na baheg nakasabot hao nga maonga ya batasan nao. Mahagdam disab hao nga ya pagkapatay nga waray kinateban ani ya datnganan nao. 10Intagan kita na Diyos ka daan balaed dazaw may kinabohi nita nga waray kinateban kon waray sazep nita pagtoman. Ambaza kay minlapas hao kamhan impahamtangan hao ka kamatazen nga waray kinateban. 11Ya batasan nga maonga nga inkatao dini kanao ani ya magalapas ka balaed na Diyos. Kamhan singed ka inlimbongan hao na kanaong batasan kay ya kamatazen nga waray kinateban ani ya bales kanao kay minlapas hao ka balaed na Diyos.

12Kamhan diri kon maonga ya balaed kay garing iton ka Diyos. Agon polos madazaw iton, waray maonga. 13Wara iton magpahamtang kanao ka kamatazen basta kay ya batasan nao nga maonga ani hinoa ya minpahamtang kanao ka kamatazen nga waray kinateban kay onay hao magalapas ka mga balaed na Diyos. Kamhan mahagdam hao nga ya batasan nga inkatao dini kanao polos maonga.

14Mahagdam kita nga polos madazaw ya balaed na Diyos kay garing iton ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan polos maonga hao kay inharian hao na batasan nga maonga. 15Wara hao makasabot ka kanaong batasan. Kay wara hao magpadazon ka batasan nga inbet-an nao. Hinoa nagahinang hao ka batasan nga wara hao maazak. 16Na, ya gosto nao ka paghinang ka madazaw ani ya singed ka timaan nga minhena-hena hao nga madazaw ya balaed. 17Kamhan singed ka diri kon hao ya minhinang ka maonga basta kay ya batasan nga maonga nga inkatao dini kanao. 18Kamhan mahagdam hao nga salaan hao kay bisan gosto hao anhinang ka madazaw diri hao makatoman kaiton. 19Diri hao makahinang ka madazaw nga naazakan nao, minhinang hao hinoa ka maonga nga diri hao maazak paghinang. 20Na, kon minhinang hao ka maonga nga diri hao maazak paghinang singed ka diri kon hao ya minhinang kaiton basta kay ya batasan nga maonga nga inkatao dini ka lawas nao.

21Ani ini ya kaazi nao kay kon gosto hao anhinang ka madazaw ya maonga hinoa ani ya kanaong inhinang. 22Bisan gosto gazed hao antoman ka balaed na Diyos 23dini ka kanaong lawas may lain hari nga nagaaway ka kanaong gosto. Kamhan singed ka harian hao ka batasan nga maonga bisan gosto gazed hao anhinang ka madazaw. 24Agon magalised gazed hao. Daw sin-o ya makalibri kanao garing ka pagkaoripen nao ka batasan nga maonga dini ka lawas nao nga impahamtangan di ka kamatazen? 25Palad pen kay inlibri di matood hao ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo!

Kon wara pen si Kristo magtabang kanao bisan gosto gazed hao antoman ka mga sogo na Diyos, ya batasan nga maonga nga inkatao dini kanao ani ya anhari kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index