Search form

Roma 7:1

1Mga lomon nao dizan kan Kristo, mahagdam kamo nga dini ka kalibotan bisan ono ya balaed nga inhinang na tao ani ya anhari ka tao keteb ka pagkapatay naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index