Search form

Roma 7:11

11Ya batasan nga maonga nga inkatao dini kanao ani ya magalapas ka balaed na Diyos. Kamhan singed ka inlimbongan hao na kanaong batasan kay ya kamatazen nga waray kinateban ani ya bales kanao kay minlapas hao ka balaed na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index