Search form

Roma 7:13

13Wara iton magpahamtang kanao ka kamatazen basta kay ya batasan nao nga maonga ani hinoa ya minpahamtang kanao ka kamatazen nga waray kinateban kay onay hao magalapas ka mga balaed na Diyos. Kamhan mahagdam hao nga ya batasan nga inkatao dini kanao polos maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index