Search form

Roma 7:17

17Kamhan singed ka diri kon hao ya minhinang ka maonga basta kay ya batasan nga maonga nga inkatao dini kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index