Search form

Roma 7:20

20Na, kon minhinang hao ka maonga nga diri hao maazak paghinang singed ka diri kon hao ya minhinang kaiton basta kay ya batasan nga maonga nga inkatao dini ka lawas nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index