Search form

Roma 7:23

23dini ka kanaong lawas may lain hari nga nagaaway ka kanaong gosto. Kamhan singed ka harian hao ka batasan nga maonga bisan gosto gazed hao anhinang ka madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index