Search form

Roma 7:24

24Agon magalised gazed hao. Daw sin-o ya makalibri kanao garing ka pagkaoripen nao ka batasan nga maonga dini ka lawas nao nga impahamtangan di ka kamatazen?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index