Search form

Roma 7:25

25Palad pen kay inlibri di matood hao ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo!

Kon wara pen si Kristo magtabang kanao bisan gosto gazed hao antoman ka mga sogo na Diyos, ya batasan nga maonga nga inkatao dini kanao ani ya anhari kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index