Search form

Roma 7:3

3Na, kon nagahela ya babazi dizan ka lain nga amaama ka bohi ka ya bana ya paghenay ani ya inngaran na balaed ka babazi. Hinoa kon mapatay ya bana wara iza maglapas ka balaed kon anminze iza ka lain nga amaama kay nalibri di iza ka balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index