Search form

Roma 7:4

4Ani ini ya pamolinged mahitenged kanta nga mga lomon kan Kristo. Kay pagkapatay ni Kristo napatay disab kita iba kanangiza. Kamhan nalibri di kita ka mga balaed nga inbilin ni Moysis ka mga karaan nga Yodayo. Kay harian kita hinoa ni Kristo kay inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng dazaw makahimo kita ka pagtoman ka naazakan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index