Search form

Roma 7:5

5Kay ka wara pen kita magsakop kan Kristo ya batasan nga maonga nga imbaheg na balaed na Diyos ani ya kantang kaogaringeng naazakan. Kamhan ya kamatazen nga waray kinateban ani ya bales kaiton nga batasan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index