Search form

Roma 7:6

6Basta kay pagsakop nita kan Kristo nakalibri ya Diyos kanta kaini nga balaed kay kita ya napatay iba kan Kristo pagkapatay naiza. Kamhan wara kita harii na balaed nga nakaoripen kanta. Basta intagan di kita hinoa ka bag-ong kinabohi nga kanang Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index