Search form

Roma 7:7

7Sabten mazo ini nga wara hao maglaong nga ya daan balaed ani ya sinogdan ka batasan nga maonga. Kay ya batasan nga maonga minhon-a iton ka pagpasoyat na Diyos kan Moysis ka balaed. Kamhan kon wara magbaheg ya balaed ka batasan nga magaarig, wara hao mahagdam nga maonga ya hena-hena nao nga magaarig ka betang na iba nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index