Search form

Roma 7:8

8Pagpakahagdam nao ka baheg na Diyos nga nagalaong nga azaw kamo pag-arig, ambaza kay nagapahiarig hao ka bisan ono ya betang na iba nao. Agon nakasabot kita nga kon waray balaed ka pagbaheg ka batasan ta wara kita mahagdam kon ono ya batasan nga imbaheg na balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index