Search form

Roma 7:9

9Kay kon wara pen hao mahagdam ka baheg na Diyos nga nagalaong nga azaw kamo pag-arig singed ka waray sala nao piro pagdateng di na baheg nakasabot hao nga maonga ya batasan nao. Mahagdam disab hao nga ya pagkapatay nga waray kinateban ani ya datnganan nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index