Search form

Roma 8

1Agon koman ya mga tao nga naisa di siran daw si Kristo Hisos diri di siran silotan na Diyos ka kanirang mga sala. 2Kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minlibri kanta garing ka pagkaoripen nita ka batasan nga maonga dazaw diri kita madara ngaro ka kamatazen nga waray kinateban. Iza nga Ispirito ani disab ya minhatag kanta ka bag-ong kinabohi kay minsakop di kita kan Kristo Hisos. 3Kay ya balaed nga imbilin ni Moysis wara matoman na mga tao kay waray mahimo niran agon wara gazed iton makatabang ka tao. Basta kay ya Diyos may inhinang naiza ka pagtabang ka mga tao kay minpakarimbaba iza ka toong kaogaringeng Maanak dazaw tao di iza singed kanta. Kamhan may lawas naiza singed ka lawas nita nga mga salaan piro waray sala nga indara naiza. Pagkapatay naiza dizan ka kros indawat na toong lawas ya silot nga garing ka Diyos para ka kantang mga sala. Kamhan kon antoo ya tao kan Kristo nakawa di ya toong sala. 4Ani ini ya inhinang na Diyos dazaw may mahimo nita ka paghinang ka tanan mga madazaw nga insogo na toong balaed kay intabangan kita na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Wara kita magtoman ka maonga nga inkatao dini kanta. 5Kay bisan sin-o ya harian na batasan nga maonga singed ka isahen di naiza ya toong hena-hena ka pagtoman ka naazakan nga maonga nga in-anad naiza. Kamhan bisan sin-o ya harian na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos singed ka isahen naiza ya toong hena-hena ka pagtoman ka naazakan naiza nga Ispirito. 6Na, kon harian ya tao ka batasan nga maonga madara iza ngaro ka kamatazen nga waray kinateban. Basta kay kon harian ya tao ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos tagan iza hinoa ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay nakawa di ya pagkontara naiza ka Diyos. 7Kon harian ya hena-hena na tao ka batasan nga maonga nagaaway iza ka Diyos kay waray mahimo na toong hena-hena ka pagtoman ka mga sogo na Diyos. 8Bisan sin-o ya nagatoman ka toong kaogaringen nga naazakan diri gazed iza makasaza ka Diyos.

9Na, kon anhari ya Ispirito na Diyos kamazo diri di kamo antoman ka kamazong kaogaringeng naazakan kay antoman kamo hinoa ka naazakan naiza nga Ispirito. Kon wara kamo hel-i na Ispirito nga garing kan Kristo diri kon sakop kamo naiza. 10Basta kon heget ya pagsarig mazo kan Kristo bisan mamolahay ya lawas mazo kay bales ini ka sala ni Adan mahatagan matood kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay dizan ka pagseleng na Diyos inhinang naiza nga kamo di ya matadeng. 11Ya Diyos iza ya minbohi kan Kristo Hisos pagbalik garing ka lebeng. Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga inpakarimbaba na Diyos kon anhela iza dini kanta anbohi isab iza kanta pagbalik garing ka lebeng.

12Kamhan mga lomon nao kan Kristo, waray labet nita ka batasan nga maonga agon dini ka kantang lawas bizaan ta ya batasan nga maonga. 13Kay kon antoman kamo ka kamazong kaogaringeng naazakan madara kamo ngaro ka kamatazen nga waray kinateban. Piro kon ampatabang kamo ka Madazaw nga Ispirito ka pagbiza ka batasan nga maonga mahatagan kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 14Kay bisan sin-o ya antoman ka sogo na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos iza di ya matood nga maanak na Diyos. 15Kay ya Madazaw nga Ispirito nga inhatag kamazo na Diyos wara iza magpahinang kamazo ka mga oripen nga may kahaldek ka Diyos. Basta kay iza ya minpahinang kamazo ka mga maanak na Diyos. Kamhan pagsabihen di mazo iza nga Ama nga Diyos. 16Kay ya Ispirito na Diyos ani nagapamatood ka kantang ispirito nga mga maanak di kita na Diyos. 17Kamhan kon impakamaanak di kita na Diyos mga magdawatay disab kita iba kan Kristo ka mga madazaw nga kabilin nga in-andam na Diyos. Kon an-anget kita ka mga kalised singed ka pag-anget ni Hiso Kristo sazaen disab kita na Diyos iba kanangiza.

18Mahagdam hao nga dini ka kalibotan ya mga kalised nga in-azi nita geramay gazed iton ka mga madazaw nga madawat nita kay-an. 19Kay ya tanan mga inhinang na Diyos dini ka kalibotan daw daked ka langit nagatagad gazed ka tirmino nga ampakita ya Diyos ka toong mga maanak nga panhatagan ka kanirang mga bag-ong lawas. 20Kay sokad ka paglapas ni Adan ka sogo na Diyos ingabaan na Diyos ya kalibotan. Kamhan wara makatoman ya bisan ono nga inhinang ka daan tood na Diyos. Ya Diyos iza ya mingaba ka kalibotan paglapas ni Adan ka sogo na Diyos. Kamhan may tirmino na Diyos nga bag-ohon di naiza ya toong mga hininang. Kamhan nagatagad gazed siran kaiton nga tirmino. 21Kay kaw-en na Diyos ya bisan ono nga makapadaet ka tanan nga mga inhinang naiza dini ka kalibotan. Kamhan mabag-o di siran singed ka lawas na mga maanak na Diyos kay bag-ohon naiza ya kanirang lawas dazaw diri siran mamola kawanihen ka. 22Pamolinged ini nga ya kahimtang na tanan mga inhinang na Diyos dini ka kalibotan singed iton ka babazi nga nagapamati nga masiet gazed ya toong kalised kay sokad kawandini pen keteb koman nagatagad gazed siran ka pagbag-o na Diyos kaniran. 23Kita isab nga mga maanak intagan na Diyos ka toong Ispirito kay ani ya inpaona ka madazaw nga madawat nita kay-an. Gosto gazed kita nga madali andateng ya tirmino ka paghatag na Diyos ka madazaw nga kabilin nga pagbag-o naiza ka kantang lawas. 24Paglibri ni Kristo kanta ka silot ka kantang mga sala intagan kita naiza ka saad nga may tirmino naiza ka pagbag-o ka kantang lawas. Na, iton nga in-alam nita wara pen dateng. Kay kon mindateng di ya intagadan ta diri di kita antagad pen kaiton. 25Piro kon wara pen dateng ya in-alam ta paataasan nita ya pagtagad.

26Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos iza ya mintabang kanta dazaw makaanget kita ka pagtagad kay kolang pen ya kasabtan nita kon ono ya kabebet-en na Diyos. Basta kay mahagdam ya Ispirito nga garing ka Diyos kamhan iza ya mintabang kanta ka pagpangamozo ka Diyos. Ya toong inpanaba ka Diyos diri mahimo ikapanan-og na tao kay ararem gazed. 27Mahagdam ya Diyos kon ono ya inhena-hena na tao. Kamhan mahagdam gazed iza kon ono ya inhena-hena na Madazaw nga Ispirito pagtabang naiza kanta ka pagpangamozo ka Diyos. Kay ya naazakan naiza nga Ispirito ani disab ya kabebet-en na Diyos dini kanta nga toong mga sakop.

28Mahagdam kita nga pahimoslan na Diyos ya bisan ono nga kaazi na tao kon naazak ya tao kanangiza kay may tood na Diyos ka pagpili kanangiza. 29Kay sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan inpili kita naiza daan. Kamhan iza ya minbeet nga hinangen kita naiza dazaw masinged kita ka toong Maanak. Kamhan si Hisos inhinang di nga kamagorangan ka mga mataed nga lomon. 30Kamhan kita nga mga minsinged ka toong Maanak ani ya inpili na Diyos. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos inhinang naiza nga matadeng di kita kay impasaylo di naiza ya kantang mga sala. Kamhan inpanaranginan gazed kita naiza ka madazaw.

31Ani ini ya inlaong nao kamazo kay dazaw mahagdam kamo nga ya Diyos ani ya minlaban kanta nga toong mga maanak. Kamhan diri kita madaeg na bisan ono ya an-away kanta. 32Wara gazed ya Diyos maghawid ka toong Maanak. Hinoa inhatag iza ka pagbazad ka kantang mga sala. Agon panaranginan disab kita naiza ka tanan mga madazaw iba kan Kristo. 33Daw sin-o ya ansombong kanta nga mga pinili na Diyos? Wara sa kay pagtoo nita kan Hisos ya Diyos ani ya minkawa ka kantang mga sala dazaw magkaangay kita daw iza. 34Daw sin-o ya anhokom kanta ka silot? Wara sa kay intabangan kita ni Hisos pagkapatay naiza. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. Kamhan nagalo-to di iza dizan ka too na Diyos kay iza gazed ya maglaongay nita. 35Daw sin-o ya makabelag kanta kan Kristo daw ya toong kaazak kanta? Wara sa kay bisan daegdaegen kita, bisan awazen kita, bisan magabengtasen kita, bisan waray bado, bisan daeten kita, bisan patazen kita waray makabelag kanta kan Kristo daw ya toong kaazak kanta. 36Na, ya kaazi ta inpasoyat daan na Diyos nga nagalaong nga aldaw aldaw ya pagpaabot nami ka kamatazen kay iko ya insakopan nami. Ya mga min-away kanami waray kalooy niran kamhan patazen kami kontana singed ka pagpatay niran ka karniro pag-ihawen. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged ka kantang kaazi dini ka kalibotan.

37Kamhan bisan nagaazi kita kaini nga tanan mga kalised nakadaeg gazed kita kay tabangan kita ni Kristo kay matood ya pag-azak naiza kanta. 38Kamhan dakola ya pagsarig nao nga waray makabelag kanta ka Diyos daw ya toong kaazak kanta. Bisan kon patazen kita kon mabohi ka kita, diri kaw-en ya kaazak na Diyos dini kanta. Bisan ya tanan mga diwata nga maonga nga nagahari pen ka kalibotan wara disab siran makabelag kanta ka Diyos daw ya toong kaazak kanta. Bisan ono ya kaazi ta koman nga panahon, bisan ono ya kaazi ta kay-an ka panahon nga wara pen dateng, diri gazed makabelag kanta ka Diyos daw ya toong kaazak kanta. 39Bisan ya mga gamhanan nga maonga nga nagahela pen daked ka langit daw dimbaba ka ararem nga kalibotan, bisan ono pen ya hininang, diri gazed siran makabelag kanta ka Diyos daw ya toong kaazak kanta. Na, ya kaazak naiza kanta inpakita naiza pagkapatay ni Kristo Hisos nga kantang Ginoo doro ka kros.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index