Search form

Roma 8:10

10Basta kon heget ya pagsarig mazo kan Kristo bisan mamolahay ya lawas mazo kay bales ini ka sala ni Adan mahatagan matood kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay dizan ka pagseleng na Diyos inhinang naiza nga kamo di ya matadeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index