Search form

Roma 8:12

12Kamhan mga lomon nao kan Kristo, waray labet nita ka batasan nga maonga agon dini ka kantang lawas bizaan ta ya batasan nga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index