Search form

Roma 8:13

13Kay kon antoman kamo ka kamazong kaogaringeng naazakan madara kamo ngaro ka kamatazen nga waray kinateban. Piro kon ampatabang kamo ka Madazaw nga Ispirito ka pagbiza ka batasan nga maonga mahatagan kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index