Search form

Roma 8:14

14Kay bisan sin-o ya antoman ka sogo na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos iza di ya matood nga maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index