Search form

Roma 8:15

15Kay ya Madazaw nga Ispirito nga inhatag kamazo na Diyos wara iza magpahinang kamazo ka mga oripen nga may kahaldek ka Diyos. Basta kay iza ya minpahinang kamazo ka mga maanak na Diyos. Kamhan pagsabihen di mazo iza nga Ama nga Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index