Search form

Roma 8:17

17Kamhan kon impakamaanak di kita na Diyos mga magdawatay disab kita iba kan Kristo ka mga madazaw nga kabilin nga in-andam na Diyos. Kon an-anget kita ka mga kalised singed ka pag-anget ni Hiso Kristo sazaen disab kita na Diyos iba kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index