Search form

Roma 8:19

19Kay ya tanan mga inhinang na Diyos dini ka kalibotan daw daked ka langit nagatagad gazed ka tirmino nga ampakita ya Diyos ka toong mga maanak nga panhatagan ka kanirang mga bag-ong lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index