Search form

Roma 8:2

2Kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minlibri kanta garing ka pagkaoripen nita ka batasan nga maonga dazaw diri kita madara ngaro ka kamatazen nga waray kinateban. Iza nga Ispirito ani disab ya minhatag kanta ka bag-ong kinabohi kay minsakop di kita kan Kristo Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index