Search form

Roma 8:20

20Kay sokad ka paglapas ni Adan ka sogo na Diyos ingabaan na Diyos ya kalibotan. Kamhan wara makatoman ya bisan ono nga inhinang ka daan tood na Diyos. Ya Diyos iza ya mingaba ka kalibotan paglapas ni Adan ka sogo na Diyos. Kamhan may tirmino na Diyos nga bag-ohon di naiza ya toong mga hininang. Kamhan nagatagad gazed siran kaiton nga tirmino.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index