Search form

Roma 8:21

21Kay kaw-en na Diyos ya bisan ono nga makapadaet ka tanan nga mga inhinang naiza dini ka kalibotan. Kamhan mabag-o di siran singed ka lawas na mga maanak na Diyos kay bag-ohon naiza ya kanirang lawas dazaw diri siran mamola kawanihen ka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index