Search form

Roma 8:22

22Pamolinged ini nga ya kahimtang na tanan mga inhinang na Diyos dini ka kalibotan singed iton ka babazi nga nagapamati nga masiet gazed ya toong kalised kay sokad kawandini pen keteb koman nagatagad gazed siran ka pagbag-o na Diyos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index