Search form

Roma 8:23

23Kita isab nga mga maanak intagan na Diyos ka toong Ispirito kay ani ya inpaona ka madazaw nga madawat nita kay-an. Gosto gazed kita nga madali andateng ya tirmino ka paghatag na Diyos ka madazaw nga kabilin nga pagbag-o naiza ka kantang lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index