Search form

Roma 8:24

24Paglibri ni Kristo kanta ka silot ka kantang mga sala intagan kita naiza ka saad nga may tirmino naiza ka pagbag-o ka kantang lawas. Na, iton nga in-alam nita wara pen dateng. Kay kon mindateng di ya intagadan ta diri di kita antagad pen kaiton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index