Search form

Roma 8:26

26Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos iza ya mintabang kanta dazaw makaanget kita ka pagtagad kay kolang pen ya kasabtan nita kon ono ya kabebet-en na Diyos. Basta kay mahagdam ya Ispirito nga garing ka Diyos kamhan iza ya mintabang kanta ka pagpangamozo ka Diyos. Ya toong inpanaba ka Diyos diri mahimo ikapanan-og na tao kay ararem gazed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index