Search form

Roma 8:27

27Mahagdam ya Diyos kon ono ya inhena-hena na tao. Kamhan mahagdam gazed iza kon ono ya inhena-hena na Madazaw nga Ispirito pagtabang naiza kanta ka pagpangamozo ka Diyos. Kay ya naazakan naiza nga Ispirito ani disab ya kabebet-en na Diyos dini kanta nga toong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index