Search form

Roma 8:3

3Kay ya balaed nga imbilin ni Moysis wara matoman na mga tao kay waray mahimo niran agon wara gazed iton makatabang ka tao. Basta kay ya Diyos may inhinang naiza ka pagtabang ka mga tao kay minpakarimbaba iza ka toong kaogaringeng Maanak dazaw tao di iza singed kanta. Kamhan may lawas naiza singed ka lawas nita nga mga salaan piro waray sala nga indara naiza. Pagkapatay naiza dizan ka kros indawat na toong lawas ya silot nga garing ka Diyos para ka kantang mga sala. Kamhan kon antoo ya tao kan Kristo nakawa di ya toong sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index