Search form

Roma 8:30

30Kamhan kita nga mga minsinged ka toong Maanak ani ya inpili na Diyos. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos inhinang naiza nga matadeng di kita kay impasaylo di naiza ya kantang mga sala. Kamhan inpanaranginan gazed kita naiza ka madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index