Search form

Roma 8:31

31Ani ini ya inlaong nao kamazo kay dazaw mahagdam kamo nga ya Diyos ani ya minlaban kanta nga toong mga maanak. Kamhan diri kita madaeg na bisan ono ya an-away kanta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index