Search form

Roma 8:34

34Daw sin-o ya anhokom kanta ka silot? Wara sa kay intabangan kita ni Hisos pagkapatay naiza. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. Kamhan nagalo-to di iza dizan ka too na Diyos kay iza gazed ya maglaongay nita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index