Search form

Roma 8:38

38Kamhan dakola ya pagsarig nao nga waray makabelag kanta ka Diyos daw ya toong kaazak kanta. Bisan kon patazen kita kon mabohi ka kita, diri kaw-en ya kaazak na Diyos dini kanta. Bisan ya tanan mga diwata nga maonga nga nagahari pen ka kalibotan wara disab siran makabelag kanta ka Diyos daw ya toong kaazak kanta. Bisan ono ya kaazi ta koman nga panahon, bisan ono ya kaazi ta kay-an ka panahon nga wara pen dateng, diri gazed makabelag kanta ka Diyos daw ya toong kaazak kanta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index