Search form

Roma 8:39

39Bisan ya mga gamhanan nga maonga nga nagahela pen daked ka langit daw dimbaba ka ararem nga kalibotan, bisan ono pen ya hininang, diri gazed siran makabelag kanta ka Diyos daw ya toong kaazak kanta. Na, ya kaazak naiza kanta inpakita naiza pagkapatay ni Kristo Hisos nga kantang Ginoo doro ka kros.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index