Search form

Roma 8:4

4Ani ini ya inhinang na Diyos dazaw may mahimo nita ka paghinang ka tanan mga madazaw nga insogo na toong balaed kay intabangan kita na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Wara kita magtoman ka maonga nga inkatao dini kanta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index