Search form

Roma 8:5

5Kay bisan sin-o ya harian na batasan nga maonga singed ka isahen di naiza ya toong hena-hena ka pagtoman ka naazakan nga maonga nga in-anad naiza. Kamhan bisan sin-o ya harian na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos singed ka isahen naiza ya toong hena-hena ka pagtoman ka naazakan naiza nga Ispirito.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index