Search form

Roma 8:6

6Na, kon harian ya tao ka batasan nga maonga madara iza ngaro ka kamatazen nga waray kinateban. Basta kay kon harian ya tao ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos tagan iza hinoa ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay nakawa di ya pagkontara naiza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index