Search form

Roma 8:7

7Kon harian ya hena-hena na tao ka batasan nga maonga nagaaway iza ka Diyos kay waray mahimo na toong hena-hena ka pagtoman ka mga sogo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index