Search form

Roma 9

1Kamhan mindogang si Pablo pagsindo nga nagalaong nga panan-ogan ta kamo ka matood kay si Kristo ani ya insakopan nao. Ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya nagapamatood kanao nga diri hao ambakak kamazo 2pagpanaba nao nga nagalised di ya kanaong hena-hena. Onay mabeg-at ya kanaong hinawa ka kawied 3kay ya mga angay nao nga Yodayo diri siran antoo kan Kristo. Gosto hao antabang kaniran nga kanaong angay. Kon mahimo hao ya andawat ka silot na Diyos pagsili kaniran dazaw siran di ya malibri ka silot. Kaw-en disab nao kontana ya pagkaisa nao daw si Kristo kon ani ya antabang kaniran 4kay siran ya mga kaliwatan ni Israil. Kawandini pen inhinang na Diyos nga siran di ya toong mga maanak. Inpakita disab naiza kaniran nga iza ya Diyos nga labaw ka gahem. Minsaad iza kaniran ka pagpanarangin kaniran ka madazaw. Intagan isab siran ka toong kasogoan. Minsindo isab iza kaniran kon onhon sa niran pagsingba kanangiza. Mataed isab ya mga saad naiza kaniran nga ipadara naiza kaniran ya Manlolowas. 5Siran ya mga kaliwatan na mga karaang Yodayo. Kamhan ya pagkatao ni Kristo nga Diyos nga hari ka tanan, kaliwat gazed iza niran. Sazaen iza kawanihen ka. Matood gazed ini.

6Na, wara hao magpasabot nga wara matoman ya saad na Diyos. Hinoa minpasabot hao nga dizan ka mga kaliwatan ni Israil may mga diri kon matood nga sakop na Diyos. 7Kamhan ya tanan mga kaliwatan ni Abraham diri kon matood nga maanak na Diyos sirang tanan. Kay minlaong ya Diyos kan Abraham nga ya mga kaliwatan ni Isak nga isang maanak mo ani gazed ya kanmong matood nga maanak. 8Na, ya kahologan naiton nga inlaong na Diyos ani ini nga dizan ka mga kaliwatan ni Abraham diri kon mga matood nga maanak na Diyos siran kay pinaazi ka pagtoo ni Abraham ka saad na Diyos natao si Isak. Kamhan bisan diri kon Yodayo ya tao, kon mintoo iza ka mga saad na Diyos singed ka pagtoo ni Abraham, iza gazed ya matood nga kaliwat ni Abraham. 9Kay ya saad na Diyos kan Abraham kawandini pen ani ini nga nagalaong nga pagdateng ka hostong panahon andateng ya kanaong gahem dizan kan Sara nga asawa mo kamhan an-anak iza ka maimpis nga amaama. Na, bisan malaas di gazed si Sara mintoman gazed ya saad na Diyos kan Abraham.

10Kamhan ya toong maanak nga si Isak nga kantang apo pagkamalaas di naiza nakabdes ya toong asawa nga si Ribika. Kamhan min-anak iza ka kaloha nga polos amaama. 11-12Na, ka wara pen dateng ya paabot ni Ribika minlaong ya Diyos kanangiza nga ya mahon-a nga matao ani hinoa ya mag-alagad ka manghod. Minpanan-og ya Diyos kaiza ka wara pen matao ya kaloha kay dazaw mahagdam ya mga tao nga ya pagpili na Diyos kan Hakob diri kon garing ka madazaw nga batasan ni Hakob kay wara pey beet naiza daw si Isaw. Basta garing hinoa ka pagbeet na Diyos. 13Kay izang mahon-a pen impasoyat na Diyos mahitenged kanirang dowa nga nagalaong nga dakola ya pagkaazak nao kan Hakob nga manghod ka kaazak nao kan Isaw nga magorang kay ya katenged ni Isaw ka pagkamagorang nga inhatag na Diyos kanangiza imbaylo naiza ka makaen.

14Na, ono ya ikapanaba ta? Daw may pinalabi na Diyos? Wara! 15Kay kawandini pen minlaong iza kan Moysis nga iza nga Diyos ani ya nagabeet kon sin-o taoha ya tabangan naiza daw sin-o taoha ya kaloozan naiza. Ani ini ya inlaong na Diyos. 16Agon ya kalooy na Diyos diri kon garing ka pagponto na tao, diri isab kon garing ka pag-ozamet na tao ka paghinang ka mga madazaw. Basta kay garing hinoa ka pagbeet na Diyos kon sin-o ya toong inkaloy-an. 17Izang mahon-a pen ka bohi ka si Moysis minpasoyat ya Diyos ka toong mga panaba kan Paraon nga hari ka lopa nga Ihipto nga nagalaong nga hao ya minbeet nga iko ya hari ka lopa nga Ihipto. Kamhan mintogot hao kanmo ka pagpandaeg ka kanaong mga sakop dazaw ampakita hao nga hao ya labaw ka gahem pagpakadaeg nao kanmo. Kamhan mabantog ya kanaong ngaran dini ka tibolos kalibotan. Ani ini ya inlaong na Diyos kan Paraon nga hari. 18Agon nagabeet ya Diyos kon sin-o taohana ya tabangan naiza. Hinangen naiza ya masinopaken ya bisan sin-o nga inbet-an naiza.

19Kamhan kon anlaong kamo kanao nga kon ani ini ya batasan na Diyos diri iza kontana magbaheg ka hinang na mga tao kay ya paghinang niran ka maonga ani ya pagtoman niran ka pagbeet na Diyos. 20Kamhan ansambag hao nga kita nga mga tao nga inhinang na Diyos daw may katenged nita ka paglalis ka Diyos? Wara gazed. Pamolinged ini nga ya tadzaw daw ampangotana iton ka maghinangay nga nagalaong nga kay ono say hinangen mo kanao singed kaini nga hitsora? 21Ya maghinangay ani ya may katenged ka pagbeet kon onhon naiza paggamit ka lopa ka paghinang ka mga tadzaw. May katenged isab naiza ka paghinang ka dowang ka klasi na tadzaw garing ka isang tibolos nga lopa. Ya isa mahalen daw madazaw selengan. Ya isa baratohon.

22Kamhan ya Diyos isab may katenged naiza ka pagsilot ka mga tao dazaw mahagdam siran nga iza ya Diyos nga labaw ka gahem. Dogay ya pag-anget naiza ka mga tao nga maonga ya batasan. Wara pen iza magsilot kaniran. 23Ani ini ya toong inhinang dazaw kita nga toong inkaloy-an makasabot kita nga madazaw ya kantang datnganan nga in-andam naiza daked. Kamhan may kinabohi nita nga diri mawara kawanihen ka. 24Diri kon garing ka mga Yodayo ka lamang ya toong mga pinili basta kay garing isab ka mga tao nga diri kon Yodayo. 25Ani ini ya nakatoman ka mga panaba na Diyos nga insoyat na karaang propita nga si Hosiyas nga nagalaong nga kilalhan nao nga kanaong kasakopan ya diri kon kasakopan nao ka mahon-a pen. Azaken isab nao ya mga tao nga wara nao maazaki ka mahon-a pen. 26Kamhan dizan ka mga dapit nga inngaranan siran nga diri kon kamo ya kanaong kasakopan ngaranan di siran nga mga maanak na Diyos nga bohi. Ani ini ya sinoyat ni Hosiyas.

27Kamhan si Isayas nga karaang propita na Diyos mabaskeg ya toong saba pagpanaba naiza mahitenged ka mga Yodayo nga nagalaong nga bisan antaed ya kaliwatan ni Israil singed ka kataed na nag-as dizan ka baybazen na dagat talagsa ka siran nga malibri ka silot nga pahamtangan na Diyos ka kanirang mga sala. 28Kay pahamtangan na Diyos ka silot ka tibolos kalibotan. Madali matoman ya toong pagsilot kaniran. Ani ini ya inlaong ni Isayas. 29Singed ini ka daan mga panaba ni Isayas nga nagalaong nga kita nga mga Yodayo kon wara kita kaloy-i na Diyos nga pinakalabaw waray tao nga mabilin dini kanta kay matibe kita pagpangapatay singed ka mga karaang tao doro ka longsod nga Sodoma daw Gomora kawandini pen pagsilot na Diyos kaniran. Ani ini ya mga panaba ni Isayas.

30Sabten mazo ini nga ya mga tao nga diri kon Yodayo bisan wara siran mag-ozamet pagtoman ka balaed nga imbilin ni Moysis, inhinang di na Diyos nga dizan ka toong pagseleng siran di ya matadeng, waray sala kay mintoo siran ka sindo mahitenged kan Kristo. 31Kamhan ya mga kaliwatan ni Israil bisan nagaozamet siran pagtoman kaizang balaed dazaw dizan ka pagseleng na Diyos waray sala niran diri mahimo iton 32kay ya mga hinang niran nga madazaw ani ya sariganan niran diri kon si Kristo. Kamhan singed siran ka tao nga minsapdok ka dakolang bato dizan ka dalan. 33Kay inpasoyat na Diyos daan nga nagalaong nga timan-an mazo gazed ini nga may tao nga pahel-en nao doro ka Siyon nga siyodad na mga Yodayo. Kamhan singed iza ka bato nga insapdokan na mga tao. Kamhan mataed ya nahiligad kay diri siran antoo kanangiza nga si Kristo. Kamhan bisan sin-o antoo kan Kristo diri gazed magmahay kay madazaw ya toong datnganan. Ani ini ya inpasoyat na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index