Search form

Roma 9:1

1Kamhan mindogang si Pablo pagsindo nga nagalaong nga panan-ogan ta kamo ka matood kay si Kristo ani ya insakopan nao. Ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya nagapamatood kanao nga diri hao ambakak kamazo

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index