Search form

Roma 9:10

10Kamhan ya toong maanak nga si Isak nga kantang apo pagkamalaas di naiza nakabdes ya toong asawa nga si Ribika. Kamhan min-anak iza ka kaloha nga polos amaama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index