Search form

Roma 9:15

15Kay kawandini pen minlaong iza kan Moysis nga iza nga Diyos ani ya nagabeet kon sin-o taoha ya tabangan naiza daw sin-o taoha ya kaloozan naiza. Ani ini ya inlaong na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index