Search form

Roma 9:16

16Agon ya kalooy na Diyos diri kon garing ka pagponto na tao, diri isab kon garing ka pag-ozamet na tao ka paghinang ka mga madazaw. Basta kay garing hinoa ka pagbeet na Diyos kon sin-o ya toong inkaloy-an.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index