Search form

Roma 9:17

17Izang mahon-a pen ka bohi ka si Moysis minpasoyat ya Diyos ka toong mga panaba kan Paraon nga hari ka lopa nga Ihipto nga nagalaong nga hao ya minbeet nga iko ya hari ka lopa nga Ihipto. Kamhan mintogot hao kanmo ka pagpandaeg ka kanaong mga sakop dazaw ampakita hao nga hao ya labaw ka gahem pagpakadaeg nao kanmo. Kamhan mabantog ya kanaong ngaran dini ka tibolos kalibotan. Ani ini ya inlaong na Diyos kan Paraon nga hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index