Search form

Roma 9:19

19Kamhan kon anlaong kamo kanao nga kon ani ini ya batasan na Diyos diri iza kontana magbaheg ka hinang na mga tao kay ya paghinang niran ka maonga ani ya pagtoman niran ka pagbeet na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index